درتاریخ هر قوم وملتی به دلیر مردانی بزرگ وشجاع بر می خوریم که کارهای بزرگی برای ملت خود انجام داده اند که اثری شگرف وماندگار در زندگی وفرهنگ‌ انها داشته است .

بنا بر این جا دارد که همیشه از فدا کاری وخدمات انها تجلیل و یاد انها را در اذهان مردم زنده نگاه داشت.

یکی از این دلاور مردان بزرگ وشجاع تاریخ معاصر ما سردار رییس دوست محمد کَرَمْداد طاهرزیی گورگیج رحمت الله علیه حاکم منطقه گیاوان می باشد که خدمات شایانی برای حفظ امنیت وجان‌ ومال وناموس مردم منطقه خود انجام داده است.

این سردار رشید بلوچ در چندین مرحله مختلف برای حفظ امنیت مردم خود رشادتهای بزرگی انجام داده که کمتر کسی در تاریخ بلوچ بدان موفق شده است

یکی از کارهای بزرگ وافتخارامیز این‌مرد بزرگ برگرداندن تمامی زنان ومردان بومی اسیر منطقه گیاوان زمین بود که توسط ادم ربایان اجیر شده شیوخ عرب به قصد فروش به آن سوی آبهای دریای مکران برده شده بودند.

گروهی آدم ربا در زمان حکومت سردار رییس دوستمحمد به منطقه ای در ساحل گیاوان هجوم میاورند وعده ای از زنان ومردان وکودکان رابزور به اسارت گرفته وبر لنجی سوار کرده بقصد فروش وتجارت با خود به یکی از بنادر خلیج میبرند.

وقتی خبر اسارت انها بگوش این‌سردار دلیر بلوچ میرسد لحظه ای ارام نمیگیرد وبفکر چاره میفتد او بلافاصله چندین تن ‌از بهترین وشجاع ترین سرداران و دلاور مردان طاهرزیی و منطقه گیاوان را برای برگرداندن آنها روانه پایگاه آدم‌ربایان در ان سوی خلیج می کند و در اقدامی تلافی جویانه چندین تن از افراد وخانواده شیخ عرب را به اسارت خود در اورده و با خود به گیاوان می اورد وبه آنها پیام می دهد که اگر اسیران خود را می خواهند باید اسیران بلوچ را سالم به منطقه خود برگردانند وبا این عمل آدم ربایان‌ را مجبور 

به تسلیم و آوردن اسیران بلوچ می کند .

این کاری بس بزرگ است که تا کنون کمتر سردار بلوچی آنرا انجام‌ داده است به خصوص که این عملیات بزرگ در خارج از مرزهای کشور انجام شده است. اگر شجاعت و دلاوری های سرداران بی نظیر مانند میر کمبر و دودا حسن و بکِّر حسن و بالانچ حسن ومیر گوهرام ودادشاه و.......... افتخار می کنیم این هم یک‌ صفحه زرین دیگری است که باید همه اقوام بلوچ بدان افتخار کنند واز آن شعرها و حماسه ها بسازند و یاد این‌ واقعه بزرگ را برای نسلهای آینده زنده نگه دارند تا آنها بدانند چه جانفشانی هایی برای حفظ امنیت و جان و مال و ناموس مردم مظلوم انجام گرفته است و هم چنین درسی باشد برای کسانی که چشم طمع به مال و جان ‌و ناموس مردم‌  دارند.